Winstdelingsregeling | Art. 27:1.a WOR

winstdelingsregeling - instemmingsrecht
winstdelingsregeling - instemmingsrecht

Artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden luidt als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;

Wat is een winstdelingsregeling?

Heel simpel gezegd is een winstdelingsregeling een manier om medewerkers mee te laten delen in de winst. De regeling kan in het beleid van de onderneming staan en de regeling kan in een cao zijn opgenomen.

Is instemmingsrecht altijd van toepassing als de bestuurder de winstdelingsregeling wil vaststellen, wijzigen of intrekken?

Als de winstdelingsregeling in de cao staat, dan heeft de OR in principe geen instemmingsrecht. Ik schrijf in principe, omdat de OR alleen geen instemmingsrecht heeft, als het nodig is de regeling aan te passen, zodat de regeling strookt met het bepaalde in de cao. Dus zolang de voorgenomen regeling overeenkomt met de cao, is instemmingsrecht niet van toepassing.

Wat zijn de voordelen van een winstdelingsregeling?

Een winstdelingsregeling zou kunnen leiden tot:

 1. Meer binding van medewerkers aan het bedrijf.
 2. Betere prestaties van de medewerkers.
 3. Beperking van de risico’s van te hoge loonkosten in slechte tijden.

Welke kennis moet de ondernemingsraad hebben?

De OR moet in ieder geval exact weten hoe de winst berekend wordt en op welke winst de regeling van toepassing is. Er zijn namelijk veel verschillende soorten winst. Wees hierop bedacht. Want het maakt nogal wat uit of de regeling op bijvoorbeeld de bruto winst gebaseerd is, of op de netto winst.

Wat staat er zoal in een winstdelingsregeling?

In de regeling moet in ieder geval het volgende staan:

 1. De definitie van de winst waarop de regeling van toepassing is.
  1. Er zijn verschillende soorten winst, zoals het netto resultaat na belasting volgens de jaarrekening, bruto bedrijfsresultaat zonder of met bijzondere baten en lasten, de EBITDA, et cetera.
 2. De vorm van de winstuitkering.
  1. De winst kan op verschillende manieren uitgekeerd worden, zoals bijvoorbeeld in geld, in aandelen, in opties, in vakantiedagen, et cetera.
 3. De verdeling van de winstuitkering.
  1. De uitkering kan op veel verschillende manieren verdeelt worden. In mijn ogen is het meest eerlijk dat iedereen naar rato van de gewerkte uren evenveel krijgt. Ik zou nooit instemmen met een percentage van het salaris. Want dan krijgen de medewerkers die al veel verdienen ook nog eens een veel hogere winstuitkering. Je kan de verdeling ook per functiegroep doen. Daar ben ik zelf in het kader van het gelijkheidsbeginsel ook op tegen. Maar goed, dat is mijn mening. Zo zijn er veel verschillende manieren te bedenken. Ik vind dat je erop toe moet zien dat niet alleen de top van de winstuitkering profiteert en dat de uitkering zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld wordt.

Variabelen die mee kunnen spelen.

Om winst uit te kunnen keren, moet er natuurlijk ook winst zijn. Dat is het belangrijkste criterium, maar je kunt er nog meer criteria aan verbinden, zoals bijvoorbeeld:

 1. Het behalen van een bepaalde omzet.
 2. Het behalen van een bepaalde kostenbesparing.
 3. Het behalen van een bepaalde score op beoordelingen door klanten.
 4. Het behalen van een x aantal klanten.
 5. Het leveren van een bepaalde kwaliteit.
 6. Et cetera.

De plichten van de ondernemingsraad

Als de winstdelingsregeling in een cao staat, dan is de OR verplicht erop toe te zien dat de regeling door de bestuurder goed wordt uitgevoerd. Indien dit niet zo is, zal de OR de bestuurder hierop aan moeten spreken. Heeft dit geen resultaat, dan zal de OR contact op moeten nemen met de vakbond.

De OR moet er verder op toezien dat de winst op een juiste manier berekend wordt. En, als er ook andere criteria van toepassing zijn, dan moeten die ook bewaakt worden. De managementrapportages moeten 100% betrouwbaar zijn.

Tips

Hou de regeling zo simpel mogelijk. Hoe ingewikkelder de berekeningsmethoden zijn, des te vaker zullen er discussies over ontstaan.

Sluit geen groepen uit van de winstdelingsregeling. Dit zal frictie op de werkvloer veroorzaken. Daardoor kan de motivatie dalen en zal uiteindelijk het resultaat alleen maar slechter zijn.

Zorg ervoor dat de winst zo gelijkmatig mogelijk over iedereen verdeeld wordt. Niet dat iemand in de ene functiegroep nominaal meer krijgt dan een ander in een andere functiegroep.