Vakantieregeling | Art. 27:1.b WOR

Vakantieregeling | Art. 27:1.b WOR
Vakantieregeling | Art. 27:1.b WOR

De vakantieregeling in de WOR. Artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden luidt als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: een vakantieregeling.

Wat is een vakantieregeling?

In een vakantieregeling staan afspraken over de manier waarop opname van vakantie- en verlofdagen is geregeld binnen het bedrijf. Hieronder tref je meer uitleg over wat er in een vakantieregeling zoal geregeld is of geregeld moet zijn.

Hoe kan ik mijn vakantiedagen opnemen?

Als je vakantie-uren wilt opnemen vraagt je dit aan bij de werkgever. De werkgever moet de aanvraag in principe goedkeuren. Vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, vervallen of verjaren na een bepaalde periode.

Instemming werkgever verlofaanvraag

De werkgever moet in principe instemmen met een verlofaanvraag. Hij mag alleen bezwaar maken als een vakantie grote problemen oplevert voor het bedrijf (‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’). Of als er een collectieve vakantie is, zoals in de bouw en in het onderwijs.

De werkgever moet dan schriftelijk bezwaar maken, binnen 2 weken na ontvangst van de vakantieaanvraag. De werkgever moet wel toestaan dat je op een ander moment vakantie opneemt.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere regels gelden. Dit zijn vakantiedagen die bovenop het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar komen.

Ieder jaar vakantiedagen opnemen

Je moet ieder jaar het wettelijk aantal vakantiedagen kunnen opnemen. De werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken. Ook niet met een beroep op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’.

Opnemen vakantiedagen bij ziekte

Ook als je ziek bent, heeft je recht op vakantie. Wilt je vakantiedagen opnemen terwijl je ziek bent? Dan moet de werkgever daarvoor toestemming geven.

Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen na half jaar

Wettelijke vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd. Vakantiedagen die in bijvoorbeeld in 2018 zijn opgebouwd, vervallen op 1 juli 2019. Bij cao of schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen.

Niet opgenomen vakantiedagen verjaren soms na 5 jaar

In de volgende gevallen verjaren niet opgenomen vakantiedagen pas na 5 jaar:

  • Als je niet in staat was uw wettelijke vakantiedagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat je daarvoor te ziek was. Of omdat de werkgever het je onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen;
  • Als je bovenwettelijke vakantiedagen hebt. Dit is het geval als je meer dan het wettelijk aantal vakantiedagen hebt.

Vakantie-uren en nieuwe baan

Gaat je overstappen naar een nieuwe baan en heb je vakantie-uren over die je niet meer kunt opnemen? Dan krijg je deze vakantie-uren uitbetaald.

Verder mag je de wettelijke vakantie-uren die je niet meer kunt opnemen, bij de nieuwe werkgever opnemen. Hij betaalt deze uren niet uit. Let op: de datum waarop deze wettelijke vakantie-uren vervallen blijft hetzelfde als je ze meeneemt naar uw nieuwe baan.

Of je bovenwettelijke vakantie-uren mag meenemen, hangt van de nieuwe werkgever af.

Om vakantie-uren mee te nemen naar de nieuwe werkgever, heb je een verklaring van de vorige werkgever nodig. Hierin moet staan hoeveel vakantie-uren je over hebt.

Vakantiedagen laten uitbetalen

Bovenwettelijke vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, mag je door de werkgever laten afkopen. Jij en jouw werkgever kunnen elkaar hier niet toe verplichten.

Wettelijke vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, mag je niet laten uitbetalen. Alleen aan het eind van het contract is dit wel toegestaan.

Moet ik vakantiedagen inleveren tegen ziektedagen of bijzonder verlof?

De werkgever mag alleen vragen bovenwettelijke (extra) vakantiedagen te ruilen tegen ziektedagen of bijzonder verlof. Dit kan hij van tevoren afspreken. Bijvoorbeeld bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst.

Verlofdagen inruilen voor ziektedagen

Is er geen schriftelijke afspraak over verlofdagen inruilen voor ziektedagen? Dan kan de werkgever alleen met jouw toestemming bovenwettelijke vakantiedagen laten ruilen tegen ziektedagen. Stemt je niet toe? Dan heb je recht op loondoorbetaling tijdens ziekte.

Vakantiedagen zijn bovenwettelijk als zij bovenop het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar komen.

Vakantiedagen inleveren voor bijzonder verlof

Heb je bijzonder verlof opgenomen, bijvoorbeeld voor een huwelijk of verhuizing? Dan kan de werkgever achteraf vragen vakantiedagen in te leveren. Daarvoor moet je toestemming geven. Je mag hiervoor alleen bovenwettelijke vakantiedagen uit het lopende jaar en het jaar hiervoor gebruiken.

Ik heb een nulurencontract. Heb ik recht op vakantiedagen en vakantiegeld?

Met een nulurencontract heb je recht op vakantie en vakantiegeld. Je bouwt vakantie-uren op over de uren die je hebt gewerkt. Vakantiegeld is minstens 8% van het loon dat je het afgelopen jaar heeft verdiend.

Opbouw van uw vakantie-uren bij nulurencontract

Bij een nulurencontract heb je recht op doorbetaalde vakantie-uren. Je hebt per jaar recht op 4 keer het aantal uren dat je per week werkt. Dit recht geldt voor alle werknemers.

Met een nulurencontract heb je geen vast aantal werkuren per week. In de praktijk wordt daarom vaak per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur opgebouwd. Hoe de werkgever vakantie-uren berekent, staat in de cao of het arbeidscontract.

Vakantiegeld bij nulurencontract

Met een nulurencontract heb je ook recht op vakantiegeld. Namelijk op minimaal 8% van het bruto loon over het afgelopen jaar. Ook dit recht geldt voor alle werknemers.

Heb je op het moment van uitbetaling minder dan een jaar gewerkt? Dan gaat de werkgever uit van het salaris tot aan het moment waarop hij het vakantiegeld berekent.

Wat is een nulurencontract?

Een nulurencontract heeft de volgende kenmerken:

  • Je gaat aan het werk als de werkgever je oproept.
  • Je hebt een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Maar je hebt geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat u werkt.
  • De werkgever betaalt alleen loon over de uren die je werkt. Deze afspraak moet op papier staan. De afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden van jouw contract.