Pensioenovereenkomst | Art. 27:1.a WOR

pensioenovereenkomst - instemmingsrecht
pensioenovereenkomst - instemmingsrecht

Artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden luidt als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;

Wat is een pensioenovereenkomst?

Er zijn 3 soorten pensioenovereenkomsten:

  • uitkeringsovereenkomsten, zoals de middelloonregeling en de eindloonregeling;
  • kapitaalovereenkomsten;
  • premieovereenkomsten, zoals de beschikbarepremieregeling.

De meeste pensioenregelingen vallen onder een uitkeringsovereenkomst (of uitkeringsregeling). De hoogte hangt dan af van het loon dat je hebt verdiend in de jaren van pensioenopbouw.

De uitkeringsovereenkomst of uitkeringsregeling

Een uitkeringsovereenkomst is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van je pensioenuitkering. Je werkgever betaalt een premie aan een pensioenuitvoerder. Meestal betaal je als werknemer ook een deel van de premie. Uitkeringsovereenkomsten kun je verdelen in: 

Middelloonregeling

Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent bij je werkgever en de hoogte van je gemiddelde salaris gedurende deze periode.

Eindloonregeling

Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent en het salaris dat je het laatst verdiende. Deze regeling komt nog maar sporadisch voor.

De premieovereenkomst of beschikbare premieregeling

Premie & vaste uitkering

Bij een premieovereenkomst weet je welke premie jouw werkgever betaalt aan de pensioenuitvoerder. Omdat de premie wordt belegd, is de opbrengst niet zeker. Met de opbrengst van de beleggingen koop je een pensioenuitkering aan. Op pensioendatum krijg je dan een vaste uitkering. Die vaste uitkering geeft zekerheid over het bedrag in euro’s.

Premie & variabele uitkering

Bij een premieovereenkomst weet je welke premie jouw werkgever betaalt aan de pensioenuitvoerder. Omdat de premie wordt belegd, is de opbrengst niet zeker. Met de opbrengst van de beleggingen koop je een pensioenuitkering aan. Op pensioendatum kan je ervoor kiezen om je belegging te laten doorlopen. Je krijgt dan een variabele uitkering; de hoogte daarvan varieert. Je uitkering geeft geen zekerheid in euro’s, maar kan hoger zijn dan bij een vaste uitkering, als het goed gaat met onder andere de belegging.

De kapitaalovereenkomst

Deze pensioenregeling komt niet zoveel voor. Een kapitaalovereenkomst is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van het kapitaal waarmee je een pensioenuitkering aankoopt als je met pensioen gaat.

Pensioenfondsen

Er zijn verschillende soorten pensioenfondsen:

  • Bedrijfstakpensioenfondsen: Dit is een pensioenfonds van werkgevers uit 1 bepaalde bedrijfstak. Deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds is vaak verplicht (of door de minister van SZW verplicht gesteld).
  • Ondernemingspensioenfondsen: Een onderneming of instelling die niet onder een bedrijfstakpensioenfonds valt, kan zelf een pensioenfonds oprichten.
  • Beroepspensioenfondsen: Er zijn ook beroepspensioenregelingen. Dit zijn specifieke regelingen voor bijvoorbeeld huisartsen en medisch specialisten. Deelname aan een beroepspensioenregeling is vaak verplicht. 

Jouw werkgever kan jouw pensioenregeling ook onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij.