Vakantieregeling | Art. 27:1.b WOR

Vakantieregeling | Art. 27:1.b WOR

Dit artikel gaat over de vakantieregeling in de WOR. Artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden. Je vindt hier onder andere antwoord op de volgende vragen. Wat is een vakantieregeling? Hoe kan ik vakantiedagen opnemen? Moet de werkgever instemmen met een verlofaanvraag? Moet je elk jaar je vakantiedagen op kunnen nemen? Vervallen vakantiedagen? Het inleveren van vakantiedagen, verplicht? Ik heb een nulurencontract. Heb ik recht op vakantiedagen en vakantiegeld?

Arbeids- en rusttijdenregeling | Art. 27:1.b WOR

arbeids- en rusttijdenregeling

Dit artikel gaat over de arbeids- en rusttijdenregeling. En geeft antwoord op de volgende vragen. Wat is een arbeids- en rusttijdenregeling? Wat zijn de wettelijke regels voor werktijden en rusttijden? Wat zijn de wettelijke regels voor pauzes tijdens mijn werk? Zijn er speciale regels voor jongeren tot 18 jaar? Wat zijn de regels voor zwangere vrouwen? Hoe lang en hoe vaak heb je recht op pauze?

Winstdelingsregeling | Art. 27:1.a WOR

winstdelingsregeling - instemmingsrecht

Dit artikel geeft antwoord op de volgende vragen. Wat is een winstdelingsregeling? Is instemmingsrecht altijd van toepassing als de bestuurder de winstregeling wil vaststellen, wijzigen of intrekken? Wat zijn de voordelen van een winstdelingsregeling? Welke kennis moet de ondernemingsraad hebben? Wat staat er zoal in een winstdelingsregeling? en Welke variabelen kunnen er meespelen?

Pensioenovereenkomst | Art. 27:1.a WOR

pensioenovereenkomst - instemmingsrecht

Artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden luidt als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;


Er zijn 3 soorten pensioenovereenkomsten:

  • uitkeringsovereenkomsten, zoals de middelloonregeling en de eindloonregeling;
  • kapitaalovereenkomsten;
  • premieovereenkomsten, zoals de beschikbarepremieregeling.

Beloningssysteem | Art. 27:1.c WOR

beloningssysteem - instemmingsrecht

Voor veel ondernemingsraden is het vrij duidelijk wanneer er sprake is van intrekking of vaststelling van een beloningssysteem. Vaststelling van een beloningssysteem vind plaats wanneer er geen beloningssysteem was en er een beloningssysteem ingevoerd wordt. Intrekking van een beloningssysteem vind plaats als er een beloningssysteem is en deze wordt opgeheven. Een OR heeft vaak meer moeite met de wijziging van een beloningssysteem.

WOR Artikel 46a-54

WOR Artikel 46a-54

De artikelen 46a tot en met 46d gaan over de bijzondere taak van de Sociaal-Economische Raad. Onverminderd hetgeen hem is toebedeeld in deze wet en de daarop berustende bepalingen, heeft de Raad tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. De artikelen 46d tot en met 46e gaan over de bijzondere bepalingen voor ondernemingsraden bij de overheid. Ten aanzien van een onderneming, waarin uitsluitend of nagenoeg uitsluitend krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht en ten aanzien van een onderneming die overheidswerkgever is in de zin van de Ambtenarenwet 2017 gelden de volgende bijzondere bepalingen:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als WOR

WOR Artikel 36-46

WOR Artikel 36-46

Iedere belanghebbende kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer of de ondernemingsraad gevolg dient te geven aan hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald omtrent het instellen of in stand houden van een ondernemingsraad, het vaststellen van een voorlopig of een definitief reglement van de ondernemingsraad, de kandidaatstelling voor en de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad, alsmede omtrent het bekend maken van agenda’s en verslagen van vergaderingen, een en ander voor zover dit van de ondernemer of de ondernemingsraad afhangt.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als WOR

WOR Artikel 35a-35e

WOR Artikel 35a-35e

De artikelen 35a tot en met 35e van de wet op de ondernemingsraden gaan over de medezeggenschap in kleine ondernemingen. De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 10 personen maar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvoor geen ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, is verplicht de in deze onderneming werkzame personen tenminste tweemaal per kalenderjaar in de gelegenheid te stellen gezamenlijk met hem bijeen te komen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als WOR

WOR Artikel 32-35

WOR Artikel 32-35

De artikelen 32 tot en met 32c gaan over de verdere bevoegdheden van ondernemingsraden. De artikelen 33 tot en met 35 gaan over de centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden. De ondernemer die twee of meer ondernemingsraden heeft ingesteld stelt tevens voor de door hem in stand gehouden ondernemingen een centrale ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet ten aanzien van deze ondernemingen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als WOR

WOR Artikel 31-31f

WOR Artikel 31-31f

De WOR artikelen 31 tot en met 31f gaan over het verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad. De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en aan de commissies van die raad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als WOR