Vakantieregeling | Art. 27:1.b WOR

Vakantieregeling | Art. 27:1.b WOR

Dit artikel gaat over de vakantieregeling in de WOR. Artikel 27 lid 1 sub b van de wet op de ondernemingsraden. Je vindt hier onder andere antwoord op de volgende vragen. Wat is een vakantieregeling? Hoe kan ik vakantiedagen opnemen? Moet de werkgever instemmen met een verlofaanvraag? Moet je elk jaar je vakantiedagen op kunnen nemen? Vervallen vakantiedagen? Het inleveren van vakantiedagen, verplicht? Ik heb een nulurencontract. Heb ik recht op vakantiedagen en vakantiegeld?

Arbeids- en rusttijdenregeling | Art. 27:1.b WOR

arbeids- en rusttijdenregeling

Dit artikel gaat over de arbeids- en rusttijdenregeling. En geeft antwoord op de volgende vragen. Wat is een arbeids- en rusttijdenregeling? Wat zijn de wettelijke regels voor werktijden en rusttijden? Wat zijn de wettelijke regels voor pauzes tijdens mijn werk? Zijn er speciale regels voor jongeren tot 18 jaar? Wat zijn de regels voor zwangere vrouwen? Hoe lang en hoe vaak heb je recht op pauze?

Spaarregeling | Art. 27:1.a WOR

spaarregeling - instemmingsrecht

Dit artikel gaat over het instemmingsrecht dat van toepassing is op het vaststellen, wijzigen of intrekken van een spaarregeling. Je vind in dit artikel antwoorden op de volgende vragen. Wat is een spaarregeling? Wat is een spaarloonregeling? Wat is een levensloopregeling? En ten slotte ga ik wat uitgebreider in op de spaarregeling die nog wel mogelijk is, namelijk de bijspaarregeling.

Winstdelingsregeling | Art. 27:1.a WOR

winstdelingsregeling - instemmingsrecht

Dit artikel geeft antwoord op de volgende vragen. Wat is een winstdelingsregeling? Is instemmingsrecht altijd van toepassing als de bestuurder de winstregeling wil vaststellen, wijzigen of intrekken? Wat zijn de voordelen van een winstdelingsregeling? Welke kennis moet de ondernemingsraad hebben? Wat staat er zoal in een winstdelingsregeling? en Welke variabelen kunnen er meespelen?

Adviesrecht & Vrijheid Ondernemen

adviesrecht vrijheid ondernemer

Jurisprudentie over adviesrecht en de vrijheid van ondernemen. Uit dit vonnis blijkt dat het gerechtshof slechts marginaal toetst welke visie de juiste is of welke organisatievorm het beste past bij de onderneming. De OK gaat dus niet op de stoel van de ondernemer zitten en bepalen welke zienswijze de beste is. De OK beoordeelt of een besluit in alle redelijkheid is genomen en of aan de vereisten in de WOR is voldaan. In dit artikel vind je de gehele uitspraak.

Pensioenovereenkomst | Art. 27:1.a WOR

pensioenovereenkomst - instemmingsrecht

Artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden luidt als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;


Er zijn 3 soorten pensioenovereenkomsten:

  • uitkeringsovereenkomsten, zoals de middelloonregeling en de eindloonregeling;
  • kapitaalovereenkomsten;
  • premieovereenkomsten, zoals de beschikbarepremieregeling.

Beloningssysteem | Art. 27:1.c WOR

beloningssysteem - instemmingsrecht

Voor veel ondernemingsraden is het vrij duidelijk wanneer er sprake is van intrekking of vaststelling van een beloningssysteem. Vaststelling van een beloningssysteem vind plaats wanneer er geen beloningssysteem was en er een beloningssysteem ingevoerd wordt. Intrekking van een beloningssysteem vind plaats als er een beloningssysteem is en deze wordt opgeheven. Een OR heeft vaak meer moeite met de wijziging van een beloningssysteem.

WOR Instemmingsrecht OR | Artikel 27-30

WOR Instemmingsrecht OR

Instemmingsrecht OR vind je in artikel 27. OR instemmingsrecht is één van de belangrijkste rechten die een ondernemingsraad tot zijn beschikking heeft. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:

a. regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;

b. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;

WOR Adviesrecht OR | Artikel 25-26

WOR Adviesrecht OR

De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot: overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan; het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over, een andere onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming, waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van een belangrijke financiële deelneming vanwege of ten behoeve van een dergelijke onderneming;