Spaarregeling | Art. 27:1.a WOR

spaarregeling - instemmingsrecht

Dit artikel gaat over het instemmingsrecht dat van toepassing is op het vaststellen, wijzigen of intrekken van een spaarregeling. Je vind in dit artikel antwoorden op de volgende vragen. Wat is een spaarregeling? Wat is een spaarloonregeling? Wat is een levensloopregeling? En ten slotte ga ik wat uitgebreider in op de spaarregeling die nog wel mogelijk is, namelijk de bijspaarregeling.

Pensioenovereenkomst | Art. 27:1.a WOR

pensioenovereenkomst - instemmingsrecht

Artikel 27 lid 1 sub a van de wet op de ondernemingsraden luidt als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;


Er zijn 3 soorten pensioenovereenkomsten:

  • uitkeringsovereenkomsten, zoals de middelloonregeling en de eindloonregeling;
  • kapitaalovereenkomsten;
  • premieovereenkomsten, zoals de beschikbarepremieregeling.

Lager pensioen na instemming van de OR?

lager pensioen instemming

Jurisprudentie over een werkneemster die lager pensioen kreeg dan verwacht. De ondernemingsraad had volgens de ondernemer destijds instemming verleend. Maar de ondernemer kon dit niet bewijzen. Daarnaast heeft de werkgever de werknemer een nieuw arbeidscontract laten tekenen terwijl dit niet nodig was. Ook heeft de werkgever de werknemer niet adequaat geïnformeerd over de wijziging in het pensioen. De rechter oordeelde in het voordeel van de werknemer.