Beloningssysteem | Art. 27:1.c WOR

beloningssysteem - instemmingsrecht
beloningssysteem - instemmingsrecht

Artikel 27 lid 1 sub c van de WOR luidt als volgt:

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: een belonings- of een functiewaarderingssysteem;

Maar, wanneer spreek je van een vaststelling, wijziging of intrekking van een beloningssysteem?

Voor veel ondernemingsraden is het vrij duidelijk wanneer er sprake is van intrekking of vaststelling van een beloningssysteem. Vaststelling van een beloningssysteem vind plaats wanneer er geen beloningssysteem was en er een beloningssysteem ingevoerd wordt. Intrekking van een beloningssysteem vind plaats als er een beloningssysteem is en deze wordt opgeheven.

Een OR heeft vaak meer moeite met de wijziging van een beloningssysteem. Bij een wijziging van een beloningssysteem gaat het om een wijziging in de systematiek. Dus een wijziging in de manier waarop de beloningen of salarissen tot stand komen. Het gaat dus niet om de hoogte van de salarissen, maar om de toegepaste systematiek op basis waarvan de salarissen worden vastgesteld.

Puur en alleen het toekennen van een salarisverhoging, bonus, salarisverlaging, beloning, et cetera, is niet instemmingsplichtig. Mits dit gebeurd op basis van bestaande systematiek van het al bestaande beloningsbeleid. Als de systematiek wijzigt, dan is instemmingsrecht wel van toepassing. Als er, bijvoorbeeld, in het beloningsbeleid staat dat de hoogte van de bonus voor alle medewerkers tezamen 10% van de winst van het afgelopen boekjaar bedraagt en deze evenredig verdeeld wordt. En de bestuurder wil het percentage veranderen naar 5%. Dan zal de bestuurder hiervoor instemming van de ondernemingsraad moeten vragen. Maar als er in het beloningsbeleid staat dat de hoogte van de bonus voor alle medewerkers tezamen een percentage van de winst van het afgelopen boekjaar bedraagt en dit percentage jaarlijks door de bestuurder vastgesteld wordt. Dan is er wat betreft het percentage geen instemmingsrecht van toepassing, omdat de systematiek niet wijzigt. In het beloningsbeleid staat namelijk dat de bestuurder elk jaar het percentage zelf mag bepalen. Als de bestuurder een ander percentage vaststelt dan het jaar ervoor, verandert er niets in de systematiek, terwijl het percentage wel veranderd is.

Als de salarissen en andere beloningen tot stand komen door overleg tussen vakbonden en de onderneming, dan is instemmingsrecht van de ondernemingsraad niet van toepassing. Als de bestuurder dan iets wil wijzigen in de beloningen, zal de bestuurder met de vakbonden om tafel moeten gaan.